Výrobcovia
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu:

  Ing. Dagmar Šandalová.

Plavecký Štvrtok 3566

  90068 Plavecký Štvrtok                                                                                                   
 
  
(ďalej len prevádzkovateľ),

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.pebeoshop.sk
(ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.pebeoshop.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

.

 

 

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania.
6. Prioritne sa vybavujú objednávky, v ktorých kupujúci platí vopred - prevodom na náš účet. Variabilným symbolom je číslo objednávky. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez nedostatkov, nepoškodený a v pôvodnom balení.
8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka!) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.

 

 

 

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa uvedené kupujúcim v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to do 5 pracovných dní). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však o 21 kalendárnych dní. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

 

 

 

IV. Kúpna cena a platby

 

1. Všetky ceny uvedené na www.pebeoshop.sk sú vrátane DPH. Na prepočet je použitý konverzný kurz 30,1260 Sk/€
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku), prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

 

 

 

V. Záruka, reklamácie, doklady

 

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste - dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 2 roky odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za nedostatky, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu, funkčnou chybou, alebo nedostatky spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má), elektrostatickým výbojom, alebo na nedostatky spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

 

 

 

VI. Poštovné a balné

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

Uvedené ceny platia pri doručovaní na územi Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poštovného pri objednávke objemného tovaru.

Kuriér; platba vopred                                - 3 €

Kuriér - dobierka                                        - 4 €

Pri objednávke v hodnote nad 50 € je doprava a balné zdarma.

 

 

 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

 Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 15. 7. 2010

 

 

 

 

Pokračovať